Zgoda udzielana przy przystąpieniu do ubezp. grupowego na życie może zostać wyrażona przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. 


Przepisy po prostu nie określają w jakiej formie ma zostać udzielona zgoda na przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie, może więc zostać udzielona w dowolnej formie. Brać należy jednak pod uwagę pomocniczo art. 66 i 66(1) k.c. regulującego kwestie złożenia i przyjęcia oferty. Ubezpieczyciel może (art. 353(1) k.c.) zastrzec jednak w umowie określoną formę – np. pisemną – dla takiego oświadczenia.

 

Kwestią osobną  jest obowiązek przekazania przez ubezpieczyciela warunków ubezpieczenia (art 17. ust. 2 czy art. 22 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), które i tak za zgodą ubezpieczonego mogą zostać przekazane na "innym trwałym nośniku". Wszystkie dokumenty podpisane przez Autenti spełniają wymogi "trwałego nośnika":

  1. Integralność jest gwarantowana przez opieczętowanie dokumentu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Autenti.
  2. Dostępność poprzez:
  1. udostępnienie podpisanych plików na platformie Autenti,
  2. możliwość wysłania takiego dokumentu na wybrany adres e-mailem,
  3. pobranie pliku na dysk komputera lub wysłanie pliku na dysk w chmurze.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)  


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti