Zgoda na potrącenie z pensji powinna być wyrażona w formie pisemnej, w tym może zostać podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Kodeks pracy nie określa w tym wypadku rygoru nie zastosowania formy pisemnej, a zatem zgody wyrażone w formie dokumentowej (zwykłe podpisy elektroniczne) będą ważne.


Zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Zgodnie z art. 73 § 1 k.c., jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Brak zastosowania formy pisemnej nie powoduje więc nieważności, a jedynie brak możliwości powoływania świadków na okoliczność udzielenia zgody (zbędne, bo mamy potwierdzenie dokumentem) - od strony pracownika nie ma nawet tego ograniczenia (477(7) k.p.c. w związku z 473 k.p.c.). Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej) 
Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti