W zwykłym postępowaniu cywilnym i większości postępowań odrębnych nie złożymy pozwów elektronicznie. 


Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze (popularnie nazywane e-sądem albo EPU). W tym trybie do podpisania pozwu i jego złożenia możemy użyć podpisu kwalifikowanego lub zwykłego podpisu elektronicznego – ale tylko tego udostępnianego przez sam e-sąd. Po rejestracji jako „Powód masowy” uzyskujemy również możliwość składania „Paczek pozwów”, które mogą liczyć nawet po kilka tysięcy pozwów a podpisujemy i opłacamy je za jednym zamachem. Pozwem w tym trybie możemy dochodzić jedynie (w uproszczeniu) roszczenia pieniężnego, które stało się wymagalne najpóźniej 3 lata przed złożeniem pozwu a doręczenie nakazu zapłaty nastąpi na terytorium Polski. Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (QES)

Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto