Zgodnie z art. 68(2) ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, umowa ustanawiająca administratora hipoteki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti