Poza wyjątkami określonymi KSH, jest możliwe podpisywanie uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej, protokołów i list obecności z wykorzystaniem zwykłego podpisu elektronicznego. Poniżej podstawa prawna:

 

art. 60 kodeksu cywilnego

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

art. 73 § 1 kodeksu cywilnego

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

 

W grę wchodzi również kwestia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Jeżeli przewiduje on możliwość podejmowania takich uchwał – nie ma najmniejszego problemu.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna ( art.60 kodeksu cywilnego , art.73 § 1 kodeksu cywilnego)

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto