Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawarte między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług powinny być zawarte w formie pisemnej albo elektronicznej (czyli z kwalifikowanymi podpisami). Ustawa nie określa rygoru nie zastosowania formy pisemnej, a zatem umowy zawarte w formie dokumentowej (zwykłe podpisy elektroniczne) .


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti