Wypowiedzenie umowy o pracę oraz jej rozwiązanie bez wypowiedzenia musi być złożone w formie pisemnej. Ponieważ forma pisemna nie jest jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności, a jedynie dla celów dowodowych wypowiedzenie będzie skuteczne, ale zwolniony będzie mógł je kwestionować przed sądem pracy.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)