Osoba fizyczna deklarację opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Działając za osobę prawną użyć można wyłącznie podpisu kwalifikowanego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)