Zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości sporządza się je w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)