Umowa opcji nie jest uregulowana w prawie polskim prawie. Najczęściej umowy opcji konstruowane są w oparciu o ofertę lub umowę przedwstępna. Oferta może zostać wystosowana w dowolnej formie.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)