Przepisy nie narzucają karcie oceny ryzyka pracy określonej formy. Ponieważ jednak ma być ona ona elementem akt osobowych pracownika należy zachować formę pisemną. Aby zachować dokument w elektronicznych aktach osobowych - jeżeli będzie wydany w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wystarczy dokument umieść w aktach, - a jeżeli w innej formie, to konieczne jest sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, oraz również opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti