Art. 106k ust. 3 ustawy o VAT enumeratywnie wymienia obowiąkowe elementy noty korygującej. Ponieważ nie ma wśród nich podpisu, notę korygującą podpisać można w formie dowolnie wybranej przez wystawcę noty.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti