Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 9 musi mieć formę pisemną, w tym formę elektroniczną - co na gruncie ustawodawsta europejskiego należy rozumieć jako "utrwalenie tekstem".


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti