Pełnomocnictwo na podstawie któego broker wykonywać będzie usługi brokerskie w imieniu klienta wymaga formy pisemnej dla celów dowodowych. Broker ubezpieczeniowy pełnomocnictwo to zobowiązany jest udostępnić zakładowi ubezpieczeń przy pierwszej czynności należącej do czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti