W przypadku, gdy agent ma być uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń obowiązany jest do udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti