W przypadku chęci ograniczenia działań konkurencyjnych agenta niezbędne jest zachowanie formy pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti