W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej można zastrzec, że agent za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta. W razie niezachowania formy pisemnej poczytuje się umowę agencyjną za zawartą bez zastrzeżenia prowizji del credere. W przypadku chęci ograniczenia działań konkurencyjnych agenta niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności lub co najmniej jej równoważnej. W przypadku, gdy agent ma być uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń obowiązany jest do udzielenia takiemu agentowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (gdy strony chcą zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti