Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefon, internet, telewizja itp.) zgodnie z art. 56 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego zawiera się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. W przypadku gdy oświadczenia woli składane są w formie dokumentowej, dostawca usług musi utrwalić i dostarczyć abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (gdy strony chcą zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti