Dla oświadczenia poręczyciela, przepisy (art. 876 § 2 Kodeksu cywilnego) przewidują formę pisemną pod rygorem nieważności. Oświadczenie wierzyciela o przyjęciu poręczenia może zostać złożone w dowolnej formie. Zarówno oświadczenie wierzyciela jak i poręczyciela można wyłączyć jednak z umowy i złożyć je "osobno".


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti