Umowa leasingu musi zostać zawarta w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności (art. 709(1) Kodeksu cywilnego)


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti