Zgodnie z art. 660 w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego umowa dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Jest to więc forma przewidziana ad eventum, czyli wywołania określonych skutków prawnych. Dla umów dzierżawy nieruchomości krótszych niż rok i dzierżawy ruchomości, forma umowy jest dowolna. Wyjątkiem jest dzierżawa nieruchomości rolnej z zastrzeżeniem prawa pierwokupu, która wymaga formy pisemnej z datą pewną pod rygorem nieważności oraz dzierżawa przedsiębiorstwa, która również pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej z podpisamu notarialnie poświadczonymi.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: inna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej i pisemnej z datą pewną)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti