Umowa o ustanowienie zastawu (zastaw zwykły) aby być skuteczną wobec wierzycieli, musi zostać zawarta na piśmie z datą pewną. Forma ta zachowana jest również w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – data pewna liczona jest wtedy od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu. Umowa zastawnicza (zastaw rejestrowy) musi zostać zawarta pod rygorem nieważności na piśmie.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: inna forma

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti