W przypadku gdy powodem w sprawie jest pracownik nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron, wówczas forma pisemna nie jest zastrzeżona dla celów dowodowych. Umowa może zostać podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jednakże jeżeli umowa o pracę została zawarta przy pomocy zwykłych podpisów elektronicznych, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie - pracodawca powinien złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczące adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto