Wymagana jest forma pisemna lub elektroniczna pod rygorem nieważności (Art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Umowa może zostać podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti