Właściciel lokalu powinien zostać pisemnie powiadomiony o zebraniu co najmniej tydzień wcześniej (art. 32 ust. 1 ustawy o własności lokali). Zawiadomienie powinno zawierać: dzień, godzinę, miejsce zebrania i porządek obrad. Właściciel w formie pisemnej może również wyrazić zgodę na powiadomienia go w formie dokumentowej.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna dla celów dowodowych

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti