Wymierzenie kary porządkowej może nastąpić w dowolnej formie. Natomiast zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary porządkowej powinno mieć formę pisemną, do zawiadomienia zasadne jest więc zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby zachować dokument w elektronicznych aktach osobowych - jeżeli będzie wydany w formie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to wystarczy dokument umieść w aktach, - a jeżeli w innej formie, to konieczne jest sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, oraz również opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany (dla zawiadomienia pracownika i dla prowadzenia akt osobowych)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti


Załóż konto