Jeśli czynności prawne, dla których udzielono pełnomocnictwa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, niezbędny dla udzielenia pełnomocnictwa jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeżeli czynności prawne, dla których udzielono pełnomocnictwa wymagają innej formy szczególnej: aktu notarialnego, poświadczenia notarialnego podpisu lub daty pewnej, niezbędna dla udzielenia pełnomocnictwa jest ta szczególna forma (nie można wówczas posłużyć się formą elektroniczną).


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti