Jeden egzemplarz należy dostarczyć pracownikowi. Pod skierowaniem wymagany jest podpis pracodawcy. Zasadne jest zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti