Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pracodawca i pracownik powinni zastosować kwalifikowane podpisy elektroniczne na platformie Autenti.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti