Umowa może zostać podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Aby strona mogła dochodzićć zawarcia umowy przyrzeczonej, umowa powinna zostać zawarta zgodnie z wymaganiami prawnymi dla umowy przyrzeczonej, czyli jeżeli umowa o pracę została zawarta przy pomocy zwykłych podpisów elektronicznych, pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi warunków umowy na piśmie - pracodawca powinien złożyć dodatkowe oświadczenie wobec pracownika potwierdzające warunki umowy i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących, podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti