Wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności lub forma co najmniej jej równoważna. Umowa moze zostać podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: forma pisemna pod rygorem nieważności

Rekomendowane usługi: podpis kwalifikowany (dla zachowania formy pisemnej)


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti