Umowa może zostać podpisana przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego. Jeżeli w ramach umowy będą wykonywanie czynności lub usługi, w ramach których mogą powstaną utwory, to postanowienia dotyczące udzielenia licencji wyłącznej lub przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, wówczas można zastosować kwalifikowany podpis elektroniczny.


Czy można dokument podpisać elektronicznie? tak

Wymagana forma zawarcia: dowolna forma

Rekomendowane usługi: zwykły podpis elektroniczny, dodatkowa weryfikacja podpisujących


Wysyłaj i podpisuj dokumenty przez Autenti